New Lyrics

BLICK BASSY – Bès Na Wé Lyrics

BLICK BASSY - Bès Na Wé Lyrics
BLICK BASSY – Bès Na Wé Lyrics

BLICK BASSY – Bès Na Wé Lyrics. Bés na wè di té
Bés na wè di noun na
Di ninlè mou i kumba
Nyu ki ou yan ni mè
Bés na wè di nlol
I nlélém homa
Yan ni bañ mè la
Bés ni wè li nyañ
Bés na wè
Di niñ mou i kumba
Sans to lè di yina
Bés na wè
Di niñ mou i kumba
Sans to lè di posra

Bés na wè di té
Bés na wè di youbra
Minkañ news nwon di ntché
Mbaï ya yiga wô

Bés na wè di té
Bés na wè di nyumbla
Ngo bon bés bon di ntché
Ndi ndjè di yiglè mbaï
Bés na wè
Di niñ mou i kumba
Sans to lè di posra
Bés na wè
Di niñ mou i kumba
Sans to lè di yina
Bés na wè
Di niñ mou i kumba
Sans to lè di béng-na
Bés na wè, di posra bé
Bés na wè, di yin a nib é to
Bés na wè, di béng-na bé
Mè ni wè, di bi komma ni ma mbous
Bés na wè
Di niñ mou i kumba
Sans to lè di béng-na
Bés na wè
Di niñ mou i kumba
Sans to lè di djélna
Bés na wè
Di niñ mou i kumba
Sans to lè di korba

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button