New Lyrics

Samsney Ft Black Sherif – Gold Digga Lyrics

Black Sherif & Samsney – Goldigga
Black Sherif & Samsney – Goldigga

Samsney Ft Black Sherif – Gold Digga Lyrics. Eeeyyy
Eeyyy aah aah ah
Eeeyy aah Eeeyy aah
Eeyy aaah
Eno Foowaah na ab) s3n
Na wo te mahoma saa
Wo ba Akosua nhy3 me nky3n
Wanya sikani bi w) Accra
Wo aa na wokae3 s3 me de3 me b)t) mu 3nte sei pataa
3ne wo nn3 ooo 3ne wo nn3
Afei W’adepa bi ayera

Momm) no kay wom wom wom
Eno Foowaah Gold Digger
Waw) ne ba atik) wum wum wum
Afei )de as3m aba
Momm) no kay wom wom wom
Eno Foowaah Gold Digger
Waw) ne ba atik) wum wum wum
Afei )de as3m aba

Atinga b3we atinga nn3
Me mpena Akos maame mb3hw3
mahwehwe mu ak)nya nea mep3
Ateaa Adonko ab3hy3 me dan mu.
Atinga b3we atinga nn3
Me mpena Akos maame mb3hw3
mahwehwe mu ak)nya nea mep3
Ateaa Adonko ab3hy3 me dan mu
Was)re an)patuutu
Fr3 me saa nso mante
Hyiaa me penthouse w) akyire h)
wavy na me chilli eey
maky3 slim girl
N’asom piercings b3y3 twenty
Mas) ne nsa firi ne fie
Ak)hy3 mamfe
Enti y3 rolli aaa na y’ashishi
Blunt blunt y’ahiti
Woy3 de3n koraa y’ahiti
Y3 nnwom na nkur)fo) Bangi
Enti y3 yatwa ato so na y’ashishi
Blunt blunt y’ahiti
Woy3 de3n koraa y’ahiti
Y3 nnwom na nkur)fo) Bangi

Momm) no kay wom wom wom
Eno Foowaah Gold Digger
Waw) ne ba atik) wum wum wum
Afei )de as3m aba
Momm) no kay wom wom wom
Eno Foowaah Gold Digger
Waw) ne ba atik) wum wum wum
Afei )de as3m aba

Atinga b3we atinga nn3
Me mpena Akos maame mb3hw3
mahwehwe mu ak)nya nea mep3
Ateaa Adonko ab3hy3 me dan mu
Atinga b3we atinga nn3
Me mpena Akos maame mb3hw3
mahwehwe mu ak)nya nea mep3
Ateaa Adonko ab3hy3 me dan mu
2030 3nna Akosua baa
Ne nyini mu oo
Na wohyiaa no aa
Wose I miss you
2030 3nna Akosua baa
Ne nyini mu oo
Maa Akosua eey
Na wohyiaa no aa
Wose I miss you

Momm) no kay wom wom wom
Eno Foowaah Gold Digger
Waw) ne ba atik) wum wum wum
Afei )de as3m aba
Momm) no kay wom wom wom
Eno Foowaah Gold Digger
Waw) ne ba atik) wum wum wum
Afei )de as3m aba

Atinga b3we atinga nn3
Me mpena Akos maame mb3hw3
mahwehwe mu ak)nya nea mep3
Ateaa Adonko ab3hy3 me dan mu
Atinga b3we atinga nn3
Me mpena Akos maame mb3hw3
mahwehwe mu ak)nya nea mep3
Ateaa Adonko ab3hy3 me dan mu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button