New Lyrics

SodjaBoy Ft Afezi Perry – Aboboyaa Lyrics

SodjaBoy Ft Afezi Perry – Aboboyaa Lyrics
SodjaBoy Ft Afezi Perry – Aboboyaa Lyrics

SodjaBoy Ft Afezi Perry – Aboboyaa Lyrics. H33 namose den koraa, more vhim to the music, is body beatz the drum king.
Aah SodjaBwoy, Afezi Perry eee, I be the rap sodja naa wano nboa mentria

W3 basaa abod3yi osaman, heavy duty’s abod3yi osaman, at3kuleta ak3se npo de Osaman this girl go fi carry everything ooo aswear, w33!!
Basaa abod3yi osaman
Heavy duty’s abod3yi osaman
Atekuleta ak3se npo de Osaman this girl go fi carry everything ooo

Oy3 Aboboyaa girl, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa girl, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa, Aboboyaa

Aaa Sodja
Obaa y3 din mame ny3 maa de3′
3yaa gegeso 3nda ho tes3 adue’
Menwe wokwa me wieea m3ma wo doo’
Ade3yi wop3 nso wodaho s3 wabr3′
Ade3yi ay3 mmr3 nso daa dropping wopia so na enkonsoa checki wo engine’
3yaa girisi no kakra wo duro main station na slow motion’
Wama ma kae trotro girl Kofi baa ob3fo kwame baa obefo’
Weyi nyinaa akgyi wosan p3 welding’
Ohu woa oy3 tes3 oy3 virgin’
But wob3 kom na wa wo dodoo b3y3 seven’
Aaa Aboboyaa guys, guys
Aboboyaa girls, girls
Aboboyaa cars,cars
Aboboyaa engine, engine

Herrr namose den koraa, oy3 Aboboyaa!!!

Oy3 Aboboyaa girl, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa girl, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa, Aboboyaa

Herr I be the rap sodja naa wano nboa mentria y3nko

W3 obaa nanye ne na nantu’
As3 freekik Ono na otu’
Osori anopa bia odi banku woni Sika a masa don’t try na wakoma antu’
Wo doo dia obia np3 wo’
Sokoo na nbaa p3oo de3 omo kgyiri be akawo’
Kakraa ba wo botomma seee na osawo’
Lusifar ob3dane owo akawo’
Aha as3yi npotompoto don’t go there’
Brother m3 y3 go slow ooo na y33 ge wo girl’
Aboboyaa driver tia so na y3nko eee
Ankor3 hunu dede nkoa na oy3 adeyi 3ny3 obia dia ooo nti ch3 aa na y3 ch3
Herrr
Some girls are dangerous ob3 gege woa te wa koma serious’
3ho na wo b3 hu s3 ade3 bi shishi aaa
Tuntum bronii pooa na wa po’
Prakonam 3shia na y3to’
Waeen n33 ko Aboboyaa n33ko aa
Obaa so mensa ma y3 di asa-Abobo
Wosh3 skinny ooo wosh3 trasa ooo-Abobo
Patrekotom-Abobo
Wonsinpia-Abobo
Bankgye da ho ee 3bo-Abobo
Namose wanye nyom na 3boyi-Abobo
Patapaa anaa-Abobo
Ay poyoo-Abobo
Forgete mada koraa-Abobo
Masi maso mentie koraa-Abobo
Namose den koraa-Aboboyaa
Aaa oy3 Abobo-Abobo
Abobo-Abobo
Oy3 Abobo aaa party naa alusu no oy3 Aboboyaa

Oy3 Aboboyaa girl, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa girl, Aboboyaa
Oy3 Aboboyaa, Aboboyaa

Nzemaa-Aboboyaa
Tadii-Aboboyaa
Accra-Aboboyaa
TM-Aboboyaa
Kumasi-Aboboyaa girl, Aboboyaa
Babia wo b3 ko bia Herr oy3 Aboboyaa
I be the rap sodja naa wano nboa mentria

Sodjamusic

SodjaBoy Ft Afezi Perry – Aboboyaa (Prod. By BodyBeatz) [Download]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button